PRADŽIA // DARŽELIO GRUPĖS // IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Mylimukų darželis

 


"Mylimukų darželis" |  UGDYMO PROGRAMA

Darželio ankstyvojo, ikimokyklinio ugdymo programa "Draugystė, žaidimas, džiaugsmas", sukurta ugdyti vaiko būtinąsias kompetencijas (meninės raiškos, pažinimo, komunikacijos, socializacijos, sveikatos saugojimo), remiasi ugdymo metodu "Step by Step", H. Gardner intelektų įvairovės ugdymo metodais, atitinka visus ugdymo programoms keliamus reikalavimus.

Priešmokyklinukai ugdomi remiantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, papildant ja inovatyviomis mokymosi metodikomis.

Programa, veiklos organizavimas, ugdytinių ir ugdytojų sąveika gerbia naujausios kartos vaikų ypatumus ir yra orientuota į šiuolaikinio vaiko poreikius. Mūsų Ugdymo programa pasižymi šiais pagrindiniais aspektais, kam teikiame didžiausią svarbą:

 • Aš galiu laisvai rinktis norimą veiklą ir taip formuoju atsakingumą, pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą;
 • Visi mes skirtingi ir todėl unikalūs;
 • Mums svarbios vertybės;
 • Kūrybiškumo ugdymas (meninis, intelektualinis);
 • Emocinis intelektas;
 • Intelektų puoselėjimas;
 • Gamtinis ugdymas;
 • Matematika ir logika;
 • Etnokultūrinis ir tautinis ugdymas;
 • Patirtinis ugdymas;
 • Mes komanda, mes draugai!

Įspūdžiai iš mūsų švenčių, išvykų ir susitikimų su svečiais  – mūsų "Akimirkų Dienoraštyje".


Programos tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Mylimukų darželis | Uždaviniai:

 1. Užtikrinti vaikui saugius, turiningus ir kūrybiškus ikimokyklinius metus. Puoselėti vaiko individualumą, sudaryti sąlygas asmenybės plėtotei.
 1. Skatinti vaiką veikti, bendrauti, bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, kartu plėtojant jo emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį.
 1. Padėti formuotis vaiko bendravimo ir bendrarbiavimo įgūdžiams, skatinti vaiko kalbos ugdymąsi – pagrindine vaiko bendravimo ir saviraiškos priemone.
 1. Ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams, skatinant  saviraišką  įvairiomis meno priemonėmis, siekti, kad vaikas išgyventų kūrybos džiaugsmą.
 1. Stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą. Tenkinti judėjimo, saviraiškos, saugumo, aktyvumo poreikį. Brandinti teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną. 
 1. Sudaryti sąlygas pagrindinei vaikų veiklai – žaidimui. Sukurti saugią, stimuliuojančią ugdomąją aplinką.
 1. Žadinti vaiko poreikį pažinti ir vertinti aplinkinį pasaulį, atrasti žmogaus ir jį supančios aplinkos tarpusavio ryšį. 
 1. Sąveikaujant su šeimomis individualizuoti ugdymą. Gerbti kiekvieno vaiko ir jo šeimos kultūros individualumą ir unikalumą.
 1. Padėti vaikui pažinti save, jį supantį pasaulį jam priimtinais pasaulio pažinimo būdais, sudaryti sąlygas pačiam tyrinėti, atrasti, skatinti savarankiškumą, pasitikėjimą savimi.
 1. Padėti vaikui ugdytis savybes padedančias gyventi nuolat besikeičiančiame pasaulyje: savivertę, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, rūpinimąsi savimi ir kitais, visuomeniškumo jausmą.

 


Ugdydami mažuosius vadovaujamės šiais principais:

Tautiškumas -  padedama vaikui perimti tautos, kultūros tradicijas, papročius, etnokultūros vertybes. Drauge su šeimos nariais per tradicines metų šventes bei pasitelkiant kitus ugdymo būdus siekiama, kad nuo mažens vaikai gerbtų tautos tradicijas, papročius, vertybes. Tautiškumo pradmenis ugdomi natūraliai gebant išnaudoti susiklosčiusias situacijas „Čia ir dabar“.

Įvairovė - Vaikų, šeimų kultūrinė įvairovė suprantama kaip norma ir laikoma, kad visiems vaikams naudinga ugdytis, nes jie praturtina vienas kitą tuo, kad jie yra skirtingi bei padeda pažinti pasaulį tokį, koks jis yra – žmonės skirtingi pagal tautybę, amžių, lytį , pagal išvaizdą, pomėgius ar kt.

Ugdymo individualizavimas -  Atsižvelgiama į vaiko raidos ypatumus, individualius vaiko gyvenimo įpročius, sąveikos su kitais ypatumus (mėgsta žaisti vienas, prisirišęs prie suaugusiojo ar kt.), į kiekvieno vaiko individualumą, unikalumą, jo gyvenimo ritmą. Siekiama, kad ugdomoji aplinka padėtų vaikui gerai, saugiai jaustis ir visokeriopai būtų pritaikyta vaiko reikmėms.  Grupės aplinka, priemonės, mikroklimatas skatina kiekvieno vaiko vystymąsi, leidžia rinktis patiems veiklas, žaidimus.

Humaniškumo principas - Gerbti vaiką kaip asmenybę, užtikrinti jo teisę gyventi ir elgtis pagal prigimtį ir asmeninę patirtį.

Integracijos principas - Užtikrinamas vaiko asmenybės harmoningumas, fizinio, psichinio ir socialinio ugdymo darna.

Aukštų standartų principas - Siekiama įžvelgti kiekvieno vaiko maksimalių galių ir gebėjimų ribas, garantuoti tolesnę sėkmingą jų plėtotę. Pedagogai kelia aukštus reikalavimus savo profesionalumui ir ugdymo kokybei.

Partnerystės su šeima principas - Pozityvi pedagogo, vaiko ir šeimos sąveika. Šeima – aktyvus ugdymosi proceso dalyvis, partneris.

Kūrybiškumo principas - Prigimtines kūrybines vaiko galias ir saviraišką skatina ir puoselėja kūrybiškas pedagogų požiūris į ugdymą.

Pozityvi sąveika - Auklėtoja vadovaujasi nuostata, kad sąveika tarp jos ir vaiko, vaikų tarpusavio sąveika, ugdytojų tarpusavio sąveika turi lemiamos įtakos vaiko fizinei, socialinei, emocinei, pažintinei ir kalbos raidai. Ugdymo proceso metu siekiama sąveikos, kuri remiasi pagarba, gebėjimu įsiklausyti į kito nuomonę. Skatinamas vaikų pasitikėjimas savo jėgomis, rūpestingumas ir atsakingo bendruomenės nario formavimasis.

Savirefleksija - Kiekviena auklėtoja atlieka savirefleksiją, savianalizę, stengiasi kritiškai analizuoti savo profesinę veiklą, patirtį, kompetencijas. Ji du kartus per metus atlieka savo profesinės veiklos įsivertinimą ir atsižvelgiant į rezultatus, rengia tobulėjimo planą. Savirefleksijos rezultatai turi reikšmės įstaigos programos tobulinimui.

Untitled3